Головний лікар — Рудомєткіна Ірина Володимирівна

 

В закладі працює 18 лікарів, 33 медичних сестри, 11 фельдшерів здоровпунктів.

Спеціалісти забезпечують :
— проведення щорічних медичних оглядів 9800 працівників комбінату
— консультаційний прийом, обстеження, лікування
— 95900 відвідувань в рік
— обслуговування викликів на дому працівників комбінату ( 800 викликів на рік )
— диспансерний нагляд за працівниками з хронічними захворюваннями ( 4160 чол.)
— лікування амбулаторних хворих ( 14600 випадків на рік )
— лікування та оздоровлення у водолікувальному відділенні ( 1000 чол. в рік )
— лікування в денному стаціонарі ( 570 чол. на рік )
— проведення медичних оглядів працівників інших підприємств, працюючих в
промисловій зоні комбінату ( 700 чол. в рік )
— проведення профілактичних щеплень від дифтерії, правцю, всім працівникам
здоровпунктів
— надання першої медичної допомоги в цехах комбінату ( 4 здоровпункта, 2 із них
працюють цілодобово, 1 санітарний автомобіль цілодобово — 470 викликів на рік )
— надання платних послуг на госпрозрахунковій основі ( 30,0 тисяч грн на рік )

НОРМАТИВНО — ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
проведення профілактичних медичних оглядів працівників ПрАТ «Полтавський ГЗК»

1. Декларація про здоров’я працюючих ( прийнята на 7-мій Нараді Центрів), що
співробітничають з ВОЗ по гігієні праці, Стреза, Італія — 8-9 червня 2006 року.
2. Закон України №229-IV від 21.11.2002 року «Про охорону праці» ( зі змінами )
3. Постанова КМ України № 1662 від 08.11.2000 р. «Про затвердження переліку
професійних захворювань».
4. Наказ МОЗ України № 45 від 31.03.1994р. «Про затвердження Положення про
порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
5. Постанова КМ України № 1238 від 06.11.1997 р. «Про обов’язковий
профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення. Із змінами».
6. «Про загальне обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності».
7. Закон України № 1105 — ХIV від 23.09.1999р. «Про загальне обов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
8. Наказ МОЗ України та МВС України № 124/345 від 05.06.2000 р. «Про
затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв
транспортних засобів».
9. Постанова КМ України №1112 від 25.08.2004р. «Деякі питання розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на
виробництві».
10. Постанова КМ України №1456 від 27.09.2000 р. «Про затвердження Порядку
проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і
переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів
діяльності ( робіт, професій, служби ), що можуть становити безпосередню
небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність до оточуючих».
11. Наказ МОЗ України № 299 від 24.12.1999р. «Про затвердження переліку
захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування
відповідними транспортними засобами».
12. Наказ МОЗ України, АМН, Міністерства праці та соціальної політики № 347/68/338
від 29.12.2002р. «Про затвердження Інструкції про застосування переліку
професійних захворювань».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1. Профілактика:
— проведення щорічних профілактичних медичних оглядів згідно законодавства
— проведення профотбору по стану здоров’я. Виявлення захворювань на ранніх
стадіях
— проведення оздоровчих заходів. Раціональне працевлаштування, за підсумками
медичного огляду
— проведення санітарно — освітньої роботи щодо здорового способу життя
2. Лікувально — оздоровча робота:
— лікування та обстеження амбулаторних хворих в поліклініці медичної частини
по зверненню
— лікування в денному стаціонарі медичної частини
— надання першої медичної допомоги здоропунктів цехів комбінату
— проведення оздоровчого лікування у водолікувальному відділенні та відділенні
реабілітації
— оздоровлення диспансерних хворих із хронічними захворюваннями
3. Експертиза тимчасової непрацездатності:
— видача листків тимчасової непрацездатності амбулаторним хворим
— проведення лікарсько — контрольних комісій по працевлаштуванню працівників
комбінату за станом здоров’я
— оформлення посильних листків на МСЕК для встановлення групи інвалідності.
4. Госпрозрахункова робота:
— надання платних медичних послуг населенню міста
— надання платних медичних послуг по договорами з підприємствами
— проведення медкомісій на водійські права, збереження та носіння зброї

СТРУКТУРА ТА ПИТОМА ВАГА ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ КОМБІНАТУ

Зареєстровано 14653 захворювань, а саме :
— 26% — органів дихання
— 19% — серцево — судинні
— 11% — органів травлення
— 9% — кістко — м’язової системи
— 9% — травми

СТРУКТУРА ТА ПИТОМА ВАГА ЗАХВОРЮВАНЬ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПО ОСНОВНИМ НОЗОЛОГІЧНИМ ГРУПАМ

Зареєстровано 12097 випадків захворювань з втратою працездатності, а саме :
— 28 % — органів дихання
— 13% — травми
— 10% — кістко — м’язової системи
— 10% — серцево — судинні
— 9% — по догляду

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В РОБОТІ МЕДИЧНОЇ ЧАСТИНИ

1. Захворювання серцево — судинної системи
— одна з причин смертності та виходу на інвалідність осіб працездатного віку
— основні фактори, які впливають на зростання захворюваності на гіпертонічну
хворобу, ішемічну хворобу серця на комбінаті
— у віковій структурі працівників комбінату осіб у віці 50 років і старше займають
27%
— цілодобовий графік роботи основного виробництва
— вплив шкідливих промислових факторів : шум, вібрація, робота із підвищеною
загрозою життя
— своєчасна діагностика і постійне лікування сприяють збереженню
працездатності та покращенню якості життя пацієнтів
2. Туберкульоз
— по комбінату захворюваність склала 72,2 випадків на 100 тисяч населення
— за 1 півріччя 2007 р. виявлено 1 випадок захворювання на туберкульоз серед
працівників комбінату
— значному зниженню захворюваності сприяла своєчасна діагностика та 100%
обхват працівників флююрографічним обстеженням
3. Соціальна програма
— створення робочих місць та відповідних умов праці для інвалідів
регламентується законодавством України
— на комбінаті у 2006 році працевлаштовано 414 інвалідів
— захворюваність із тимчасовою непрацездатністю серед них значно вища, чим в
цілому по комбінату
— часто довготривале, затратне лікування цієї категорії працівників
— для їх лікування та оздоровлення використовується діагностична база
поліклініки, денний стаціонар , водолікувальне відділення
РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ЧАСТИНИ
1. Розширення медичного обслуговування :
— збільшення кількості обстежень по лабораторії
— збільшення обстежень на цифровому ренгенапараті
— лікування та оздоровлення у водолікувальному відділенні
— впровадження нових методів лікування
— інтенсивне лікування в денному стаціонарі
— скорочення трудовтрат за рахунок зменшення середніх термінів лікування
— найшвидше відновлення працездатності працівників комбінату
2. Медичне страхування :
— добровільне страхування в страхових компаніях «Злагода», «Інго Україна»
( офіси в медсанчастині )
— добровільна участь в благодійній членській організації «Міська лікарняна каса»
— часткове страхування працівників комбінату по договору із міською лікарнею —
забезпечення лікування в стаціонарі
— обстеження, лікування, оздоровлення працівників комбінату в поліклініці
медсанчастини, денному стаціонарі, водолікувальному відділенні за рахунок
коштів ПрАТ «Полтавський ГЗК»
3. Профілактика профзахворювань:
— якісне проведення щорічних профоглядів та медичних оглядів при прийомі на
роботу
— своєчасне оздоровлення та працевлаштування працівників із хронічними
захворюваннями
— використання сучасних методів обстеження та діагностики
— навчання лікарів та медичних сестер на курсах удосконалення. Участь в
конгресах по захворюваннях органів дихання та серцево — судинної системи
4. Покращення матеріально — технічної бази закладу:
— щорічне оновлення медичного обладнання
— придбання нового лабораторного обладнання
— придбані нові парові стерилізатори
— придбання фізіотерапевтичних масажних ліжок
— придбання сучасних апаратів електролікування
— проведення ремонту кабінетів поліклініки та здоровпунктів