Положення про управління охорони здоров’я

від 15 листопада 2016 року

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Сімнадцята сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2016 р.
Про затвердження нової редакції
Положення про управління охорони здоров’я
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26, та керуючись ст.54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді, соціального захисту та охорони здоров’я, законності та правопорядку (протокол №_____ від _______ 2016 р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області у новій редакції (додається).

Міський голова Д.Г. Биков
Додаток до
рішення 17 сесії
Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області
сьомого скликання
від 15 листопада 2016 року
Положення
про управління охорони здоров’я
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(нова редакція)

1. Загальні положення
1.1. Управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області є виконавчим органом Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, що утворюється міською радою, підконтрольний і підзвітний їй, підпорядковується виконавчому комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, міському голові і заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
Повна назва: Управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
Скорочена назва: Управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міськради Полтавської області
Місцезнаходження: 39803. Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Миру 10 — А, телефон/факс 2-22-75;
1.2. Управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі по тексту – УОЗ) у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, наказами і розпорядженнями ДОЗ ПОДА, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, методичними та нормативними матеріалами з організації медичної статистики, законодавчими та нормативними актами про охорону праці, документацією СУЯ та даним Положенням.
1.3. Формування майна УОЗ здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
1.4. УОЗ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп;
1.5. УОЗ є неприбутковою бюджетною організацією і не є платником податку на прибуток та податку на додану вартість.
1.6. УОЗ забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини між Засновником (Власником), працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
1.7. У разі припинення діяльності УОЗ (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) кошти та майно переходять до правонаступників або правонаступника, які є неприбутковими організаціями відповідного виду, або зараховуються до доходів міського бюджету.
1.8. Доходи (прибутки) УОЗ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання УОЗ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

2. Основні завдання управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

2.1. Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я.
2.2. Координація, методичне, оперативне керівництво та контроль за діяльністю лікувально-профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги населенню міста.
2.3. Методичне керівництво комунальними медичними закладами в єдиному медичному просторі.
2.4. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення первинною медико – санітарною та вторинною спеціалізованою медичною допомогою.
2.5. Організація та здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.
2.6. Забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів в галузі охорони здоров’я, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя міста, вимог Державної фармакопеї.
2.7. Забезпечення Політики виконавчого комітету в сфері якості, вимоги відповідних методик процесів Системи управління якістю, вимог МС ІSО 9001: 2008 (ДСТУ ІSО 9001 – 2009).
2.8. Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
2.9. Організація роботи щодо обробки персональних даних та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них в базах персональних даних УОЗ:
— Працівників УОЗ в базах персональних даних «Кадри», «Бухгалтерія»;
— Громадян та пацієнтів в базі персональних даних КМІС «Медичний Кластер»;
— Громадян в базі персональних даних «Звернення громадян»;
— Контрагентів в базі персональних даних «Фізичні та юридичні особи УОЗ».

3. Основна діяльність та функції управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Видом діяльності УОЗ є регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування (КВЕД 84.12).
У відповідності з покладеними на нього завданнями УОЗ виконує такі функції:
• контроль за наданням якісної первинної медико-санітарної медичної допомоги та вторинної спеціалізованої медичної допомоги в разі необхідності проведення запобіжних та коригуючих дій;
• готує пропозиції до стратегічного комітету з питань охорони здоров’я та соціально-економічного розвитку міста;
• готує проект рішення бюджету галузі охорони здоров’я на наступний рік і подає його на розгляд міської ради;
• готує пропозиції для проведення реформування в галузі охорони здоров’я міста з надання якісної первинної медико-санітарної та вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню міста;
• вивчає та контролює стан інфекційної захворюваності її динаміку та разом із міськрайонним відокремленим підрозділом лабораторних досліджень Державної Установи «Полтавський обласний центр Державної санітарно — епідеміологічної служби України» розробляє заходи по профілактиці та боротьбі із інфекційними хворобами;
• контролює виконання плану профілактичних щеплень лікувально – профілактичними, комунальними медичними закладами та підприємствами, лікарями загальної практики — сімейної медицини та приймає відповідні коригуючі дії;
• систематично контролює і аналізує діяльність закладів охорони здоров’я та удосконалює форми і методи їх роботи;
• проводить аналіз кількісних та якісних показників діяльності закладів охорони здоров’я, їх структурних підрозділів, комунальних медичних підприємств з наступним розробленням запобіжних та коригуючих заходів, направлених на покращення якості надання первинної медико-санітарної та вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню міста;
• перевіряє достовірність статистичних даних в лікувально – профілактичних закладах первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги населенню, комунальних медичних підприємствах;
• забезпечує своєчасне надання статистичних звітів, інформації на виконання наказів МОЗ України, ДОЗ ПОДА, розпоряджень та рішень міського голови, міського виконавчого комітету, сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області згідно делегованих повноважень;
• організовує контроль проведення санітарно-освітньої роботи серед населення;
• організовує розгляд заяв, скарг та звернень громадян міста з питань надання медичних допомоги на первинному та вторинному рівнях;
• готує матеріали на апаратні наради виконавчого комітету міської ради;
• готує проекти рішень виконавчого комітету та міської ради, розпорядження міського голови;
• організовує взаємодію з іншими відділами, управліннями виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян в межах делегованих повноважень;
• взаємодіє у встановленому порядку з лікувально — профілактичними закладами, управліннями, відділами міськвиконкому щодо баз персональних даних: «Кадри», «Бухгалтерія», «Звернення громадян», «Фізичні та юридичні особи», «Медичний кластер» УОЗ;
• здійснює обробку персональних даних працівників УОЗ в базі персональних даних «Кадри» в частині особових справ працівників, особових карток працівників, інформації про працівників УОЗ та лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих УОЗ, а також інформації, розміщеної в електронних базах даних «Облік медичних кадрів України», наказів про прийняття на роботу, звільнення та переведення, копій звітів форми № 4-ПН та інших звітів, що містять персоніфіковані дані працівників. Забезпечує захист персональних даних працівників, які обробляються, захист в частині окремих складових бази персональних даних «Кадри», розміщеної в електронних баз даних «Облік медичних кадрів України». Здійснює контроль за виконанням відповідних функцій керівниками структурних підрозділів, відповідальних за організацію робіт з обробки персональних даних «Кадри» по лікувально-профілактичних закладах;
• здійснює обробку персональних даних працівників УОЗ в базі персональних даних «Бухгалтерія» в частині розрахунково-платіжних відомостей працівників, листків тимчасової непрацездатності працівників, звітів форми № 1-ДФ, щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску, про здійснення відрахування та виплати за виконавчими документами, інших звітів, що містять персоніфіковані дані працівників. Забезпечує захист персональних даних працівників УОЗ, які обробляються;
• здійснює обробку персональних даних громадян, членів їх сімей та рідних в базі персональних даних «Звернення громадян» УОЗ і розміщеної в програмному модулі «Документообіг», в частині паспортних даних, адреси, номерів телефонів, місця роботи, навчання, перебування на диспансерному обліку, виставлених діагнозів, лікування, оздоровлення;
• здійснює обробку персональних даних громадян, зареєстрованих в базі персональних даних КМІС «Медичний Кластер» УОЗ і розміщеної в електронних базах даних, в частині паспортних даних, місця роботи, соціального статусу, діагнозів, об’єктивних даних, стану здоров’я, обстеження, лікування, оздоровлення, перебування на диспансерному обліку, лікування в міських, обласних, республіканських лікувально-профілактичних закладах;
• здійснює обробку персональних даних фізичних та юридичних осіб в базі персональних даних «Фізичні та юридичні особи» УОЗ, персональні данні яких обробляються у ході ведення господарської діяльності в частині паспортних даних, ідентифікаційного номера фізичної особи, назви організації, ЄДРПОУ, МФО, банкового рахунку.

4. Права управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

• видавати накази згідно з законодавством обов’язкові для виконання керівниками лікувально-профілактичних закладів, комунальних медичних підприємств з питань, що належать до його компетенції;
• порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом в разі невиконання наказів УОЗ, несвоєчасної подачі інформації для надання у виконавчий комітет, міську раду, ДОЗ ПОДА та інші органи влади;
• контролювати використання в установленому законодавством порядку бюджетних коштів та добровільних внесків переданих підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами;
• залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
• одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, міського виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій необхідні для роботи документи та інші матеріали;
• одержувати щоденну оперативну інформацію про фактично виконані виклики бригад екстреної та невідкладної медичної допомоги;
• скликати в установленому порядку медичні ради, оперативні наради з питань, що належать до його компетенції;
• проводити перевірки, аналізувати роботу лікувально-профілактичних, комунальних закладів, медичних підприємств міста, амбулаторій загальної практики — сімейної медицини та приймати в разі необхідності відповідні запобіжні та коригуючі дії.

5.Організація роботи

5.1. Організація роботи регламентується «Положенням про управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області».
5.2. Зарахування до кадрового резерву, на стажування, прийняття та переведення на посади в органах місцевого самоврядування, присвоєння рангу посадовим особам місцевого самоврядування, продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та звільнення з посад, здійснюється за розпорядженням міського голови.
5.3. Посадові інструкції персоналу затверджуються начальником управління. Посадова інструкція начальника управління затверджується міським головою.
5.4. УОЗ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
5.5. Структуру , фонд оплати праці працівників та видатки на утримання по УОЗ визначає міська рада.
5.6. Кошторис доходів та видатків, штатний розпис УОЗ затверджує міський голова.
5.7. На підставі рішень міської ради, при управлінні можуть створюватися окремі підрозділи (централізована бухгалтерія, відділи, сектори, центри, кабінети).
5.8. Для проведення аналізу роботи лікувально – профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги населенню, комунальних та медичних підприємств міста, прийняття відповідних рішень що належать до компетенції УОЗ утворюється медична рада:
• очолює медичну раду начальник управління (голова ради);
• до складу медичної ради входять: секретар ради, члени ради:
заступник начальника управління, начальники відділів управління, керівники та заступники лікувально-профілактичних закладів міста;
• членами медичної ради УОЗ можуть бути: начальник міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної Установи «Полтавський обласний центр Державної санітарно — епідеміологічної служби України» (за згодою), головний лікар МСЧ ПрАТ „Полтавський ГЗК” (за згодою), завідувач Горішньоплавнівської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф №2 (за згодою), директори медичних підприємств;
• склад медичної ради затверджується заступником міського голови за поданням начальника управління.
5.9. Для координації роботи лікувально-профілактичних закладів, комунальних та медичних підприємств міста, амбулаторій загальної практики — сімейної медицини, проведення контрольних перевірок, та службових розслідувань при УОЗ можуть утворюватись та затверджуватися:
• координаційні ради, комісії;
• міські фахівці (позаштатні).
Склад координаційних рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.
Міські позаштатні фахівці УОЗ затверджуються міським головою за поданням начальника управління.
5.10. Для оперативного контролю за діяльністю лікувально-профілактичних закладів, комунальних медичних підприємств міста, УОЗ щотижня проводить оперативні наради.

6. Керівництво управлінням охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

6.1. УОЗ очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою з дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
6.2. Начальник управління має заступника, який безпосередньо підпорядковується начальнику управління.
6.3. Всі посадові особи, які є працівниками органу місцевого самоврядування, приймаються на посаду на конкурсній основі.
7. Начальник управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області:

• в своїй роботі підпорядковується заступнику міського голови згідно розподілу обов’язків;
• здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на УОЗ завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів управління;
• видає у межах своєї компетенції накази та доручення, організовує і контролює їх виконання;
• затверджує положення про структурні підрозділи управління і посадові інструкції його працівників в установленому законодавством порядку;
• розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання УОЗ;
• службовці та робітники призначаються на посади і звільняються з посад наказом начальника управління;
• має право брати участь в засіданнях виконавчого комітету, міської ради та виступати з питань, що належать до його компетенції;
• постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на УОЗ, у відповідних засобах масової інформації;
• розглядає і затверджує кошториси, штатні розписи, зведені баланси закладів охорони здоров’я міста;
• забезпечує своєчасне подання контролюючим органам фінансової, бухгалтерської та статистичної звітності;
• забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби і боротьби з корупцією;
• бере участь у реалізації процесів Системи управління якістю послугами медичної допомоги населенню МОП –12;
• організовує розробку документів законодавчих та нормативних актів, місцевих програм, що належать до компетенції УОЗ;
• організовує розробку системних програмних модулів для розвитку іт- технологій по міській галузі охорони здоров’я;
• вносить пропозиції по роботі керівників лікувально-профілактичних закладів міста;
• вносить пропозиції по резервному складу керівників лікувально — профілактичних закладів міста;
• подає подання на міського голову про притягнення до відповідальності головних лікарів лікувально — профілактичних закладів міста;
• подає клопотання на міського голову про дострокове розірвання контракту з керівниками лікувально-профілактичних закладів міста при досягненні підпорядкованим лікувально-профілактичним закладом незадовільних показників, порушень фінансової дисципліни і неякісного господарювання;
• видає накази про встановлення премій, надбавок, доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги керівникам лікувально-профілактичних закладів та їх заступникам у межах наявних коштів на оплату праці та затвердженого акту виконаних робіт за умовами контракту;
• діє без доручення від імені УОЗ, представляє його інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, судах різних інстанцій.

Секретар міської ради С.С. Дорота