Координаційна рада з питань розвитку інституту загальної практики –сімейної медицини при виконавчому комітеті міської ради

Склад ради:

Дудник В.О. – заступник начальника УОЗ, голова координаційної ради
Ковпак А.В. – головний лікар поліклініки «МЦ ПМСД», заступник голови ради (за
згодою)
Файда М.М.– приватний лікар загальної практики-сімейної медицини, секретар
координаційної ради (за згодою)
Члени координаційної ради:
Романенко Л.А. – заступник головного лікаря з медичної частини.
Савєльєва Н.В. – приватний лікар загальної практики –сімейної медицини (за згодою)
Шелюг О.С. – лікар загальної практики – сімейної медицини поліклініки «МЦ
ПМСД»
Полієвець В.П. – головний лікар САСЛ с. Дмитрівка, лікар загальної практики –
сімейної медицини.
Остапенко О.І. – приватний лікар загальної практики – сімейної медицини (за згодою)
ОробченкоТ.В. – начальник відділу у справах сім’ї та молоді
Кукоба В.І. – головний спеціаліст бюджетного відділу міськфінуправління
Вовк А.І. – заступник головного лікаря з економічних питань поліклініки «МЦ
ПМСД»

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку інституту загальної практики — сімейної медицини

Координаційна рада з питань розвитку інституту загальної практики — сімейної медицини організації впровадження сімейної медицини (далі — Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради, який створено з метою розгляду найважливіших питань реалізації комплексних заходів щодо розвитку сімейної медицини в системі охорони здоров’я міста.
2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
3. Основним завданням Координаційної ради є координація роботи підприємств, установ, організацій, спрямованої на реалізацію комплексних заходів щодо розвитку сімейної медицини в системі охорони здоров’я міста.
4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань:
— вносить пропозиції, пропозиції з питань, що віднесені до її компетенції на розгляд міського голови, виконавчого комітету міської ради;
— здійснює обмін досвідом та досягненнями у справі розвитку сімейної медицини;
5. Координаційна рада має право:
— одержувати в установленому законодавством порядку від управлінь, відділів виконавчого комітету, інших державних органів, підприємств, установ, організацій інформацію, документи й матеріали з питань, що належать до її компетенції;
— залучати до участі у своїй роботі відповідних фахівців управлінь і відділів виконавчого комітету міської ради, інших установ (за погодженням з їх керівниками).
6. Координаційна рада затверджується рішенням виконкому у складі голови, заступника голови, секретаря та членів.
7. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться щоквартально.
Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні, й оформлюються протоколом. За рівністю подання голосів голос голови Координаційної ради є вирішальним.
8. Голова Координаційної ради:
— організує та спрямовує роботу;
— забезпечує регулярність засідань;
— визначає перелік питань для розгляду на засіданнях;
— готує план роботи та звіти міському голові;
— дає доручення членам Координаційної ради.
9. Заступник голови Координаційної ради:
— забезпечує виконання обов’язків голови Координаційної ради в разі його відсутності;
— здійснює підготовку планів і матеріалів на засідання Координаційної ради;
— забезпечує контроль за виконанням рішень, які приймаються;
— відповідає за належне ведення та зберігання документації Координаційної ради.
10. Секретар Координаційної ради готує матеріали на засідання, оформлює протоколи.
11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює управління охорони здоров’я міської ради.
12. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду управліннями, відділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, організаціями, установами.